• a
 • บริษัท ที.เจ. คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 • เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาตมีและใช้วิทยุสื่อสารกับ กสทช.

  บริษัท ที.เจ. คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นตัวแทนในการจำหน่าย วิทยุสื่อสารภายใต้แบรนด์ชั้นนำมากมาย

  เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาตมีและใช้วิทยุสื่อสารกับ กสทช.

   

   
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน  
  3. กรอกแบบฟอร์มคำร้องฉก. 2 จำนวน 1 ฉบับ (กรณีให้ร้านค้าทำให้ไม่ต้องกรอก)
  4. ใบมอบอำนาจ ( ลงชื่อช่องผู้มอบอำนาจ ) ในกรณีให้บุคคลหรือร้านค้าดำเนินการให้ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท 
  5. แจ้งหมายเลข ป.ท. วิทยุสื่อสาร (หมายเลขที่มีสัญลักษณ์รูปครุฑ) 
  6. แจ้งหมายเลขเครื่อง S/N (อยู่ด้านหลังเครื่อง)
  7. ค่าใบอนุญาต 535 บาทรวมภาษีฯ /ต่อเครื่องตลอดอายุการใช้งานของเครื่อง (ใบเสร็จออกในนาม กสทช.) 

  *** เอกสารทุกฉบับต้องเซ็นต์รับรองสำเนาทุกฉบับ***

   
  1. สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล    พร้อมลงชื่อและประทับตราบริษัท (ทุกหน้าเอกสาร)  
  2. สำเนาเอกสารใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มของบริษัทฯ (ภพ.20)  พร้อมลงชื่อและประทับตราบริษัท (ทุกหน้าเอกสาร)
  3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ หรือ หรือผู้มีอำนาจ พร้อมลงชื่อและประทับตราบริษัท (ทุกหน้าเอกสาร)
  4. หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีให้ร้านค้าดำเนินการแทน>> (form.pdf) พร้อมประทับตราและเซ็นต์รับรอง ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
  5. กรอกแบบฟอร์มคำร้อง ฉก. 2 (แบบฟอร์มของ กสทช.)  (ในกรณีให้ร้านค้าดำเนินการให้ไม่ต้องกรอกรายละเอียดส่วนนี้ค่ะ) 
  6.  แจ้งหมายเลข ป.ท. วิทยุสื่อสาร (หมายเลขที่มีสัญลักษณ์รูปครุฑ) 
  7. แจ้งหมายเลขเครื่อง S/N (อยู่ด้านหลังเครื่อง)
  8. ค่าใบอนุญาต 535 บาทรวมภาษีฯ /ต่อเครื่อง ใช้ตลอดอายุการใช้งานของเครื่อง (ใบเสร็จออกเป็นใบกำกับภาษีในนาม กสทช.)
   
   
  1. สำเนาใบประกาศนียบัตร (สำหรับผู้ยังไม่เคยทำ) หรือ บัตรนักวิทยุสมัครเล่นใบเก่าที่หมดอายุ
  2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือชื่อเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
  4. ค่าใบอนุญาต 535 บาทต่อท่าน
  5. ค่าปรับ ปีละ  50  บาท (กรณีที่เกินวันหมดอายุบัตร )
  6. ใบมอบอำนาจพร้อมติดอาการแสตมป์ 10 บาท
   
   
  1. สำเนาใบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น พร้อมลงลายมือชื่อเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือชื่อเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
  4. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว (ไม่สวมแว่นตาดำและหมวก) พร้อมลงลายมือชื่อเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
  5. เงินค่าใบอนุญาตทำบัตรพนักงานจำนวน 214 บาท
   
   
  1. สำเนาทะเบียนบ้าน 
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  
  3. ใบมอบอำนาจพร้อมติดอาการแสตมป์ 10 บาท
  4. หนังสือรับรองบริษัท (กรณีเป็นนิติบุคคล)
  5. ค่าใบอนุญาต 1,070 บาทรวมภาษีฯ ต่อเครื่อง
  6. แผนผังตำแหน่งที่ตั้งเครื่องวิทยุสื่อสาร
   
   
  1. สำเนาใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น(บัตร) 
  2. สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
  3. แบบ ฉก.2 (กรณีให้ร้านค้าทำให้ไม่ต้องกรอกส่วนนี้ค่ะ)
  4. หนังสือยินยอมให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในรถยนต์  (กรณีผู้ยื่นขอไม่ได้เป็นเจ้าของและผู้ครอบครองรถยนต์) พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนของผู้ลงนามยินยอม
  5. สำเนาใบขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุสื่อสารของผู้ยื่นขอ ที่จะดำนำมาติดตั้งในรถยนต์ควรยื่นขอที่ำกำลังส่งไม่เกิน 10 วัตต์)
  6. ใบมอบอำนาจพร้อมติดอาการแสตมป์ 10 บาท         (มอบอำนาจให้ร้านค้าดำเนินการแทน)

   

   

   

  Call Now

  02-061-0881, 081-488-4651 ,085-154-9229 Fax: 02-915-5092

  Our Brands

  เป็นตัวแทนจำหน่ายวิทยุสื่อสารภายใต้แบรนด์ชั้นนำมากมาย

  สนใจติดต่อซื้อสินค้าได้ที่

 • Contact Center : 02-061-0881
 • Tel : 081-488-4651
 • Tel : 085-154-9229
 • Faxl : 02-915-5092
 • sales@tjcommunication.com